HISTORIE emz | POLITIKA KVALITY | CO NABÍZÍME | FILOSOFIE | KARIÉRA | REFERENCE | IMPRESSUM | KONTAKTY

Ocenění Úspěšná firma 2009


Ocenění 5SCO JE TO KOMM?

Pojem KOMM si společnost vymyslela sama a odráží se v něm její zaměření - její základní pilíře, na něž klade veliký důraz. Tato zkratka znamená: Kunden Orientierte Management Methode neboli přeloženo do češtiny Metoda managementu orientovaná na zákazníky. V podstatě jde o souhrn nástrojů, s jejichž pomocí lze dosahovat neustálých zlepšení, a to například v pracovních procesech, pracovních postupech, uspořádání linek apod. O KOMM lze též mluvit, jako o systému uspořádání firmy. Základní pilíře KOMM:

 • Orientace na zákazníka
 • Orientace v procesech
 • Zapojení všech zaměstnanců
 • Porozumění nových rolí vedoucích pracovníků
 • Neustálé zlepšování
 • Motivace
 • Nové formy spolupráce
 • Aby mohl KOMM správně fungovat, musí mít vedení, které ho bude řídit. Toto vedení se skládá z následujících složek: KOMM - rada, KOMM - tým, KOMM - poradce.

  KOMM - rada

 • Mezi její členy patří vedení firmy a jeden zástupce z KOMM - týmu
 • Jejími úkoly jsou: radit, pomáhat, navrhovat, dohlížet, zadávat a rozhodovat
 • Konkrétně:

 • Dohlíží na KOMM - aktivity
 • pomáhá a radí KOMM - týmu
 • zadává akce a termíny
 • rozhoduje o přijetí navržených KOMM - Zirkelů a návrzích KOMM - týmu
 • Schůzky probíhají dle potřeby a svolává je KOMM - pečovatel
 • KOMM - tým

 • Jeho členy jsou zástupci ze všech odvětví firmy (maximálně se skládá z osmi členů)
 • Jeho úkoly jsou: správa, organizace, podpora, pomoc, spolupráce
 • Konkrétně:

 • Má "právo veta", může tedy zamítnout jakýkoliv návrh
 • snaží se vnášet KOMM myšlenky do oddělení (poskytování informací o KOMM)
 • plní funkci poradce pro probíhající KOMM - Zirkely, stará se o jejich zveřejnění a dokumentaci
 • předává témata nových KOMM - Zirkelů KOMM - radě
 • nominuje "KOMM - Zirkel roku"
 • Schází se podle potřeby, minimální však jednou za tři měsíce (možnost svolání též mimořádně porady - při nějaké naléhavé situaci, nebo informativní porady - kdy člen může opustit své pracovní místo a provést krátkou informační poradu)
 • Zápis ze schůzky se provádí během ní
 • Každý člen má právo vyhradit si šest hodin na KOMM - aktivity
 • Pokud není člen KOMM - týmu zároveň členem KOMM - Zirkelu, nemůže v něm pak rozhodovat a slouží pak pouze jako jeho koordinátor a kontrolor
 • KOMM - poradce

 • Je to jeden ze členů KOMM - týmu
 • Jeho úkolem je: svolávání KOMM - rady, předsedá KOMM - týmu, zodpovídá za KOMM a jeho dokumentaci
 • KOMM - AKTIVITY

  V rámci KOMM jsou prováděny takzvané KOMM - AKTIVITY (činnosti), díky dochází k vylepšování. Lze je rozdělit do 4skupin:

 • Kaizenové návrhy, což jsou drobná zlepšení a vylepšení (na pracovišti, na stroji…), která jsou snadno a rychle proveditelná
 • KOMM-Zirkely (složitější Kaizen)
 • Housekeeping - audity 5S, což je vyklízení, roztřídění a utřídění věcí a předmětů na pracovišti
 • Zlepšovací návrhy • © 2015 e m z  Hanauer s.r.o.